Dokumentai
Švietimo ministerijos įsakymai Atnaujinta Dydis
ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2022 M. RUGPJŪČIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V-1269 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2024-03-20 19:43:48 869.12 KB
NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2018 M. LIEPOS 11 D. NUTARIMO NR. 679 „DĖL MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2024-03-20 19:43:48 495.89 KB
ĮSAKYMAS ĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2008 M. LAPKRIČIO 24 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-3216 „DĖL MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO. 2024-03-20 19:43:48 121.89 KB
ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2024-03-20 19:43:48 582.45 KB
ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR 2024-03-20 19:43:49 503.61 KB
ĮSAKYMAS DĖL NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2024-03-20 19:43:49 636.88 KB
ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, KURIE MOKOSI PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2024-03-20 19:43:49 243.97 KB
ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKYKLOS LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2024-03-20 19:43:49 362.1 KB
ĮSAKYMAS DĖL KOORDINUOTAI TEIKIAMŲ ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2024-03-20 19:43:49 544.17 KB
ĮSAKYMAS DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS GAIRIŲ PATVIRTINIMO 2024-03-20 19:43:49 551.64 KB