Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su gimnazisto teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge gimnazijo dirba

Aksinija Andrijankina Socialinė pedagogė

Kabineto numeris 01

Darbo laikas

Savaitės diena

Mokinių, tėvų, pedagogų, klasės auklėtojų ir kitų specialistų konsultavimas mokykloje

Konsultacijos su kitais specialistais, tiriamasis ir organizacinis darbas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.00 – 12.00; 12.30 – 14.00

14.00 – 16.00

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 12.00; 12.30 – 14.00

14.00 – 16.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 12.00; 12.30 – 14.00

14.00 – 16.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 12.00; 12.30 – 14.00

14.00 – 16.00

12.00 – 12.30

Penktadienis

8.00 – 12.00; 12.30 – 13.30

13.30 – 14.30

12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas +370 620 54019

El. paštas Rašyti

Socialinio pedagogo veiklos tikslas –  padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Socialinio pedagogo funkcijos

 • Stebėti moksleivių lankomumą, pažangumą, elgesį bei bendradarbiaujant su klasių auklėtojais identifikuoti kylančias problemas klasėje;
 • Papildyti klasės vadovų veiklą dalyvaujant klasės valandėlėse, kalbėti su mokiniais jiems rūpimais klausimais, spręsti iškilusias problemas remiantis individualaus bei grupinio darbo metodais;
 • Tarpininkauti sprendžiant iškilusias konfliktines situacijas tarp mokinių arba tarp mokinių ir mokytojų;
 • Kartu su klasių vadovais, dalykų mokytojais, psichologu, specialiuoju pedagogu identifikuoti moksleivius, kuriems reikalinga  socialinė  pedagoginė pagalba, sudaryti pagalbos planą bei jį įgyvendinti. Per mokslo metus stebėti ir vertinti teikiamos pagalbos efektyvumą; Individualiai dirbti su atskirais moksleiviais, patiriančiais adaptacijos mokykloje sunkumų, turinčiais specialiųjų poreikių, sveikatos, elgesio, emocinių ar kitų problemų;
 • Teikti individualias konsultacijas moksleivių tėvams (globėjams), mokytojams apie moksleivių problemas, jų sprendimų galimybes mokykloje bei kreipiantis į specialistus už mokyklos ribų. Atstovauti vaiko interesams, pastebėjus vaiko teisių pažeidimus informuoti apie tai VTAT, policijos pareigūnus;
 • Vykdyti ir kurti saviraiškos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų, žalingų įpročių, patyčių bei kitų problemų sprendimo prevencijos užsiėmimus, renginius. 
 • Teikti informaciją apie  socialinę paramą ir kt.
Atnaujinta: 2024-03-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.30 - 11.15
 • 4. 11.35 - 12.20
 • 5. 12.40 - 13.25
 • 6. 13.35 - 14.20
 • 7. 14.30 - 15.15
 • 8. 15.25 - 16.10
Olweus