Teisinė informacija

Teisinė informacija

Kauno Kovo 11-osios gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir „Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams“ pagrindu parengtais įstaigos nuostatais.

Švietimo ministerijos įsakymai Atnaujinta Dydis
ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2022 M. RUGPJŪČIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V-1269 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2024-03-20 19:43:48 869.12 KB
NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2018 M. LIEPOS 11 D. NUTARIMO NR. 679 „DĖL MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2024-03-20 19:43:48 495.89 KB
ĮSAKYMAS ĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2008 M. LAPKRIČIO 24 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-3216 „DĖL MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO. 2024-03-20 19:43:48 121.89 KB
ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2024-03-20 19:43:48 582.45 KB
ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR 2024-03-20 19:43:49 503.61 KB
ĮSAKYMAS DĖL NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2024-03-20 19:43:49 636.88 KB
ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, KURIE MOKOSI PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2024-03-20 19:43:49 243.97 KB
ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKYKLOS LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2024-03-20 19:43:49 362.1 KB
ĮSAKYMAS DĖL KOORDINUOTAI TEIKIAMŲ ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2024-03-20 19:43:49 544.17 KB
ĮSAKYMAS DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS GAIRIŲ PATVIRTINIMO 2024-03-20 19:43:49 551.64 KB

Su kitais gimnazijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti   

LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje 

Atnaujinta: 2024-03-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.30 - 11.15
 • 4. 11.35 - 12.20
 • 5. 12.40 - 13.25
 • 6. 13.35 - 14.20
 • 7. 14.30 - 15.15
 • 8. 15.25 - 16.10
Olweus