Vertinimo sistema

Vertinimo sistema

 • Planuodamas ugdymo turinį mokytojas planuoja ir mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą, jį sieja su mokymo (-si) tikslais atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus. Vertinimo metodus mokytojai derina tarp savęs, aptaria su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais);
 • Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus vadovaujamasi Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK– 256 (Žin., 2004, Nr. 35 -1150):
 • Mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami. Pažangai ir pasiekimams vertinti taikomas formuojamasis (žodžiu ar raštu) ir diagnostinis vertinimas;
 • Pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas besimokančių mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų vertinimo sistema.
 • Pasirenkamųjų dalykų žinios ir gebėjimai vertinami pažymiu;
 • Etikos, tikybos, žmogaus saugos dalykų mokymosi pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“ ;
 • Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“;
 • Mokinių, besimokančių dalykų modulius, mokymosi pasiekimų įvertinimai įskaitomi į dalykų įvertinimus.
 • Apie mokinių pasiekimus ir pažangą tėvai (globėjai) sistemingai informuojami. Informaciją tėvams, globėjams apie mokinių pažangos pasiekimus ugdymo procese teikiama per pasiekimų knygeles, o 11-12 klasių mokiniams, paruošiant mokinių pažangos ir lankomumo fiksavimo lapus (kartą per 2 mėn.), atvirų durų dienų metu, per tėvų susirinkimus. Tėvai, globėjai apie mokinių pažangą taip pat gali sužinoti paskambinę klasės vadovui, atėję į mokyklą individualiai pasikalbėti su dalykų mokytoja.

Atnaujinta: 2023-06-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.30 - 11.15
 • 4. 11.35 - 12.20
 • 5. 12.40 - 13.25
 • 6. 13.35 - 14.20
 • 7. 14.30 - 15.15
 • 8. 15.25 - 16.10
Olweus