Įsivertinimai

Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų išvados

Vidurinio ugdymo programos vertinimas atliktas 2015 m. birželio 3-5 d., vykdant 2015 m. gegužės 18 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymą Nr. V – 534 „Dėl vertinimo grupių sudarymo“. Vertinimo grupė, atlikusi vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo vertinimą Kauno Kovo 11-osios vidurinėje mokykloje, vidurinio ugdymo programos akreditacijos komisijai siūlo akredituoti mokyklos vykdomą vidurinio ugdymo programą, nes mokykla surinko daugiau negu 2/3 galimų balų ir taškų.

Mokyklos privalumai:

 • Pakankamas mokinių mokymosi sėkmingumas ir pasiekimai;
 • Mokyklos vadovai, dalykų mokytojai, dirbantys 11-12 klasėse, turi aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, yra dėstomų dalykų specialistai;
 • Mokyklos pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas yra nuolatinis procesas;
 • Tiek vadovai, tiek mokytojai kasmet tobulina savo kvalifikaciją dermėje su mokyklos keliamais tikslais ugdymui;
 • Mokiniams padedama pasirengti individualius ugdymo planus;
 • Mokykloje taikomi įvairūs būdai mokymosi motyvacijai stiprinti;
 • Mokiniai naudojasi mokykloje teikiama profesinio informavimo, konsultavimo ir ugdymo karjerai pagalba;
 • Mokykloje sukurta bendrajam ir specialiajam ugdymui įgyvendinti tinkama mokymo(si) aplinka: mokytojams įrengtos šiuolaikiškos darbo vietos, visi mokomųjų dalykų kabinetai aprūpinti kompiuteriais, dalis interaktyviomis lentomis ir projektoriais bei spausdintuvais, veikia internetinis ryšys, pamokose naudojamas skaitmeninis ugdymo turinys;
 • Mokykloje įdiegtas elektroninis dienynas;
 • Dalis ugdymo proceso organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose – muziejuose, VDU gamtos fakultete, KTU ekonomikos ir vadybos fakultete, LR istorinėje prezidentūroje, Kauno senamiestyje, mokyklos aplinkoje ir kt.;
 • Sporto bazė pakankama mokinių sportinio ir sveikatingumo ugdymui vykdyti;
 • Mokyklos veikla viešinama internetinėje svetainėje www.kovo11.kaunas.lm.lt;
 • Sutelktas pakankamas kiekis mokymo priemonių.
 • Mokykla įgyvendina „Mokymosi sėkmės ir galimybių kiekvienam vaikui ugdymo sampratą“, patvirtintą direktoriaus įsakymu.

Tobulintinos sritys:

 • Teikti savalaikę pagalbą mokiniams formuojant individualią ugdymo(si) kryptį, išnaudojant vidurinio ugdymo turinio pasiūlos galimybes;
 • Sukurti vieningą mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą reglamentuojančią sistemą;
 • Tobulinti mokinių pasiekimų gerinimo sistemą, remiantis panaudotų poveikių priemonių ir modulinio mokymo diegimo motyvuojančių galimybių analize.

Plačiojo įsivertinimo išvados

(2018 metais lapkričio mėn. atlikto plačiojo įsivertinimo rezultatai)

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti mokyklos veiklos aspektai
1.1.1. Asmenybės tapsmas (Socialumas);

 

1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga (Stebėsenos sistemingumas);

4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas (Reiklumas sau);

2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu (Narystė ir bendrakūra).

 

 

 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje (Mokyklos teritorijos naudojimas ugdymui);

 

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka (Ergonomiškumas);

4.1.3. Mokyklos savivalda (Sprendimų pagrįstumas ir veiksmingumas);

2.3.1. Mokymasis (Savivaldumas mokantis, Mokymosi konstruktyvumas);

2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas (Įvairovė);

2.3.1. Mokymasis (Savivaldumas mokantis, Mokymosi konstruktyvumas);

 

2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas (Įvair

Atnaujinta: 2024-03-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.30 - 11.15
 • 4. 11.35 - 12.20
 • 5. 12.40 - 13.25
 • 6. 13.35 - 14.20
 • 7. 14.30 - 15.15
 • 8. 15.25 - 16.10
Olweus